Chcete se dozvědět víc?

Vyplňte prosím následující formulář a sjednejte si u nás schůzku.

Po odeslání vás bude kontaktovat operátorka našeho centra a schůzku potvrdí, případně zodpoví Vaše dotazy.Podmínky služby linky

1. PODMÍNKY SLUŽBY LINKY Celostátní české služby - ZÁLEŽÍ NÁM NA JEDNODUCHOSTI

Poskytovatel: Celostátní česká služba s.r.o., IČO: 038 30 357, se sídlem Příkop 843/4, Brno 602 00, sp.zn. C 86927 vedená u Krajského soudu v Brně, provozovna: Kobližná 47/19, 602 00 Brno.

Linka pomáhá efektivněji řešit každodenní i mimořádné situace, vyhledávat a zjišťovat informace a sjednávat potřebné služby. Možnost využívat linku vzniká na základě zaplacení za službu.


1. Linka je provozována na čísle 511 440 540

2. Linka není zvláštně zpoplatněna, uživatel hradí pouze náklady na hovor podle svého tarifu.

3. Linka poskytuje služby prostřednictvím operátora. Operátor může uživateli s platnou aktivací poskytnout  služby spočívající například ve zjištění spojů či jízdních řádů, vyhledání telefonního čísla či adresy, zprostřed- kování služby servisního technika, pomoc při řešení havarijní situace apod.

4. Poskytovatel poskytuje uživatelům s platnou aktivací služby kvalifikovaně, profesionálně s přihlédnutím ke  specifickým podmínkám a požadavkům. Operátoři při komunikaci s uživateli s platnou aktivací poskytují informace bez zbytečných průtahů. Požadované informace zjišťují operátoři poskytovatele z veřejně dostupných zdrojů. Za informace zjištěné z veřejně dostupných zdrojů, zejména sítě internet, jsou odpovědní jejich autoři. V případě objednání nebo zprostředkování služeb uživateli služby s platnou aktivací je poskytovatel vždy v postavení zprostředkovatele a neodpovídá za úroveň a kvalitu takto zajištěných služeb.

5. V případě, že požadavky uživatele s platnou aktivací výrazně přesahují rámec služeb poskytovaných linkou, může operátor linky hovor ukončit.

6. Uživatel služby s platnou aktivací bere na vědomí, že může být telefonicky kontaktován poskytovatelem
s oznámením o zavedení nových slev nebo o spolupráci s novým partnerem, který uživateli s platnou aktivací slevy poskytne.

7. Linka je v provozu každý pracovní den, volací dobu sdělí automat na čísle linky. Z důvodu údržby může být provoz linky omezen a to nejdéle na tři pracovní dny po sobě.

8. Hovory na lince mohou být nahrávány a archivovány po dobu trvání smlouvy.

9. V případě úrazu, úmrtí, krádeže, požáru apod. musí uživatel s platnou aktivací využít jednotné evropské číslo tísňového volání: 112 nebo čísla 158, 150, 155.


Poskytovatel může jednostranně modifikovat podmínky služby s tím, že tato změna nebude v zásadním rozporu se smyslem a účelem sjednané služby. Podmínky uvedené v této brožuře platí ke dni 3.9.2018 aktuálně platná verze je vyvěšena na webu www.cs50.cz.


2. Odstoupení od smlouvy

Od této smlouvy je možné odstoupit. Případné odstoupení od smlouvy zašlete doporučeně na adresu: Celostátní česká služba, Kobližná 47/19, 60200 Brno. Po přijetí dopisu Vás kontaktuje proškolený operátor, ktery Vás bude informovat o dalším postupu. Odstoupení prosím zasílejte pouze dopisem, osobní vyřízení na pobočce není možné.


3. PODMÍNKY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ - CHRÁNÍME VAŠE ÚDAJE

1. Správcem osobních údajů je poskytovatel služeb asistenční linky, společnost Celostátní česká služba
(www.cs50. cz). Subjektem údajů je osoba, se kterou správce sjednal smlouvu.

2. Účelem zpracování osobních údajů jsou služby asistenční linky, právním základem pro získání osobních údajů je předsmluvní jednání a právním základem pro zpracování a předání je plnění smlouvy, po skončení smlouvy pak uložení a archivace podle zvláštních právních předpisů. Poskytnutí osobních údajů je nezbytné pro jednání o uzavření smlouvy. Bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít.

3. Příjemci osobních údajů mohou být zpracovatelé ve smluvním vztahu se správcem, například poskytovatelé účetních, marketingových, IT služeb a podobně. Osobní údaje mohou být předávány rovněž partnerským společnostem správce (jinému správci) za účelem vytvoření konkrétní nabídky pro subjekt údajů. Pro takové předání si správce předem vyžádá souhlas.

4. Osobní údaje nebudou předávány do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

5. Osobní údaje budou zpracovávány, ukládány a archivovány po dobu trvání smluvního vztahu mezi správcem  a subjektem údajů a po jeho skončení budou archivovány podle zvláštních právních předpisů.

6. Poučení o právech subjektů údajů - Subjekt údajů má právo požadovat od správce přístup k osobním údajům, má právo na opravu a výmaz osobních údajů, má právo žádat omezení zpracování a má právo vznést proti zpracování námitku ,má rovněž právo na přenositelnost údajů. Subjekt údajů má v případě poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů právo souhlas kdykoliv odvolat, tím není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. Subjekt údajů má právo podat stížnost u  dozorového úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů).

7. Správce neprovádí automatizované individuální rozhodování ani profilování.

zavřít okno